Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

ỐNG NỐI GIÀN GIÁO, ĐẦU NỐI GIÀN GIÁO, ĐẦU NỐI RỜI

Ống nối giàn giáo:  Ø34 x 0.2m x 2mm 
Được sử dụng để nối hai khung giàn giáo với nhau, khi khung giàn giáo ở dưới không có nòng.